fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Djennah Van Nieuwenhove, handelend onder de naam Budget Brunette, met vestigingsadres te 9150 Kruibeke, Van Hovestraat 82 en ondernemingsnummer 0533.735.966.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@budgetbrunette.be

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: Djennah Van Nieuwenhove, handelend onder de naam Budget Brunette
 2. Klant:de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 3. Aanbod:alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 
 4. Dienst: de diensten die wij leveren: Djennah Van Nieuwenhove
 5. Producten:
 • 1 op 1 coaching
 • Trajecten op maat
 • Voorafbepaalde trajecten
 • Opleidingen en (online) cursussen
 • Budgetcoaching
 1. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 2. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag het aankopen van de dienst/ goederen.
 3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
 4. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 5. Website:balancedliving.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via offerte. De prijzen in de offerte voor ondernemers zijn exclusief BTW. In onze offertes voor consumenten zijn alle prijzen inclusief BTW. Er dient BTW te worden betaald.

3.2. De offertes van Djennah Van Nieuwenhove zijn 14 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 14 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van ons, als Dienstverlener, en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • 1 op 1 coaching
 • Trajecten op maat
 • Voorafbepaalde trajecten
 • Opleidingen en (online) cursussen
 • Budgetcoaching

Wij, als Dienstverlener, zullen voor het aanvangen van bepaalde trajecten eerst een intakegesprek met jou, als Klant, laten plaatsvinden. Zowel wij, als Dienstverlener, als jij, als Klant, kunnen beslissen om het traject aan te vatten of te weigeren. Wij, als Dienstverlener, zijn hiervoor aan jou, als Klant, geen verantwoording verschuldigd.

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze offerte met betrekking tot het opstarten van een traject ondertekent,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zijn wij, als Dienstverlener, niet gehouden tot een terugbetaling. 

4.3. Indien een van onze diensten wordt geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de sessie, dan zullen wij, als Dienstverlener, aan jou, als Klant, 50% van de kostprijs kunnen aanrekenen.

Indien jij, als Klant, de dienst annuleert tot 48 uur voorafgaand aan de sessie, zullen wij, als Dienstverlener, tot een volledige terugbetaling overgaan.

4.4. Indien jij, als Klant, 30 minuten te laat komt op de afspraak, beschouwen wij, als Dienstverlener, dit als een no-show. De afspraak zal dan als geannuleerd beschouwd worden. Er is geen terugbetaling mogelijk.

4.5. Indien jij, als Klant, meer dan 10 minuten te laat komt op de afspraak, zullen wij, als Dienstverlener, deze tijd mogen inkorten op de totale tijd en alsnog het gehele honorarium mogen aanrekenen.

4.6.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website of in de offertes van ons, als Dienstverlener.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro.

5.1.2. De eerste afspraak zal pas kunnen worden vastgelegd na betaling van een voorschot of bij betaling van het volledige traject. Wij, als Dienstverlener, zullen duidelijk aangeven wat wij, als Dienstverlener, van jou, als Klant, verwachten.

5.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Jij, als Klant, sommige van onze producten en diensten online kunnen aankopen via de website. Deze dienen steeds online via de website te worden betaald. Voor sommige diensten zullen wij, als Dienstverlener, een factuur opmaken. Deze factuur dient binnen een termijn van 7 dagen te worden betaald met vermelding van het factuurnummer.

5.2.2. Indien jij, als Klant, in gebreke blijft bij het betalen van de facturen, kunnen wij, als Dienstverlener, het traject opschorten tot na de betaling door jou, als Klant.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.2.4. Eventuele herinneringskosten voor facturen, vallen ten laste van jou, als Klant. Een eerste herinnering is kosteloos, vanaf een tweede en derde herinnering kunnen wij, als Dienstverlener, een administratieve kost van €5,00 aanrekenen.

Artikel 6 – Duurtijd en Levering

6.1. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te versturen binnen een leveringstermijn van 5 werkdagen.

6.2. Indien onze producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen

6.3. Bij aankoop van onze digitale producten, krijg jij, als Klant, deze onmiddellijk na jouw betaling online ter beschikking en ontvang je deze ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jij, als Klant, die in jouw hoedanigheid van consument producten online aankoopt. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

7.2. Uitzonderingen

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering een deel van of het gehele traject.

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

Indien wij, als Dienstverlener, de goederen niet binnen de termijn van 14 dagen ontvangen, dan kunnen wij, als Dienstverlener, deze goederen niet terugnemen.

8.3. Indien de goederen niet zijn wat jij, als Klant, ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou, als Klant.

Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade of indien het foute product werd gelever, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons, als Dienstverlener.

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 9 – Betwistingen 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

10.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

10.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.5. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 11 – Stopzetting

Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om in de volgende gevallen de overeenkomst per direct stop te zetten. Wij, als Dienstverlener, zijn hiervoor aan jou, als Klant geen verantwoording verschuldigd.

 • Indien jij, als Klant, gegevens deelt met derden
 • Indien jij, als Klant, niet komt opdagen voor 3 afspraken
 • Indien jij, als Klant, de nodige disccretie niet respecteert
 • Indien jij, als Klant, kennis of documenten van ons, als Dienstverlener, deelt met derden
 • Indien jij je, als Klant, negatief uitlaat over ons, als Dienstverlener

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website/ trainingen of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Mmmm cookiessss.